Công cụ dự toán

DỰ TOÁN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO SƠ BỘ. KHÔNG LÀ CĂN CỨ ĐỂ ÁP ĐẶT CHO CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỰC TẾ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ