DỰ TOÁN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO SƠ BỘ. KHÔNG LÀ CĂN CỨ ĐỂ ÁP ĐẶT CHO CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỰC TẾ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ